temat: ‘postawy personalne’

Wielowariantowość podziału postaw

W rozważaniach wyjaśniających sens, strukturę i cechy postawy sygnalizowaliśmy występowanie różnych typów postaw, którymi obecnie się zajmiemy. Postawy często dzieli się na pozytywne i negatywne, ogólne i specyficzne, publiczne i prywatne, indywidualne i zbiorowe. Jednak postaw tych nie będziemy obecnie analizować ani też uzasadniać mechanizmów ich wyróżniania. Za podstawę omawianego dalej podziału postaw przyjmiemy poznane już ich cechy. Każda z nich może stanowić wystarczające kryterium odrębnego podziału. Szerzej przedstawimy, szczególnie istotne, kryterium treści przedmiotowej, które pozwala wyróżnić postawy personalne, rzeczowe i ideowe. Postawy personalne, czyli wobec osób, dzielimy z kolei na intraperso-nalne — w stosunku do samego siebie i interpersonalne — w stosunku do innych ludzi i zbiorowości. Postawy personalne często nazywamy też społecznymi. Drugą kategorią są postawy rzeczowe. Dotyczą one różnych przedmiotów materialnych, jak: narzędzi pracy, urządzeń, samochodu, obiektów użyteczności publicznej, aparatu [czytaj dalej]